Περικοπές αποδοχών

Ως προς τις περικοπές στη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών, σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:
1.    Μειώνεται  το κίνητρο απόδοσης αναδρομικά από 1/7/2011 κατά 50%. Δηλαδή, από 100,00 ?  θα γίνει 50,00 ?. Συνεπώς για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2011 οι εκπαιδευτικοί στη μισθοδοσία τους θα έχουν μηδενικό κίνητρο απόδοσης, διότι, τους μήνες αυτούς θα συμψηφιστούν τα αναδρομικά ποσά Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου. Από τον Ιανουάριο 2012 το δικαιούμενο ποσό θα είναι 50,00 ανά μήνα.
2.    α) Από 1/1/2011 ορίζεται μηνιαία ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας, σε ποσοστό 2%, επί των ακαθαρίστων αποδοχών, των πρόσθετων αποδοχών (υπερωρίες, αποζημιώσεις πάσης φύσεως), των τρίμηνων αποδοχών και επιδομάτων εορτών.
β) Από 1/1/2011 ορίζεται μηνιαία εισφορά υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, σε ποσοστό 1%, ομοίως, επί των ακαθαρίστων και πάσης φύσεως εκτάκτων αμοιβών, αποζημιώσεων και επιδομάτων.
Οι ανωτέρω αναδρομικές και τακτικές κρατήσεις θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από τον Οκτώβριο 2011 και θα κατανεμηθούν ισόποσα στους εναπομείναντες μήνες του 2011, τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Δηλαδή στον Οκτώβριο θα γίνουν οι τακτικές κρατήσεις 2% υπέρ ανέργων και 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ., αλλά και το 1/3 των αναδρομικών που προκύπτουν για το χρονικό διάστημα από 1/1/2011 ως 30/9/2011. Ομοίως, το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, οι τακτικές κρατήσεις και επίσης το 1/3 των αναδρομικών. Από 1/1/2012 θα πραγματοποιούνται μόνο οι τακτικές μηνιαίες κρατήσεις.
3.    Από 1/7/2011 αναστέλλεται η χορήγηση Μ.Κ., έως την εφαρμογή νέου μισθολογίου.
4.    Από 1/7/2011 μειώνεται το αφορολόγητο από τα 12.000 ? που ήταν, στα 8.000 ?, πράγμα που συνεπάγεται μεγαλύτερη παρακράτηση φόρου εισοδήματος από την εφαρμογή του νόμου 3986/2011, τον Οκτώβριο 2011.  Συνεπώς από το μήνα Οκτώβριο 2011, ο υπολογισμός του φόρου θα γίνεται  με τη νέα φορολογική κλίμακα και τα ποσά που θα προκύψουν, ως διαφορά, μεταξύ παρακρατούμενων Φ.Μ.Υ. για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, θα παρακρατηθούν από τους εναπομείναντες μήνες του 2011. Δηλαδή, η διαφορά του Ιουλίου θα παρακρατηθεί από τον Οκτώβριο, του Αυγούστου από τον Νοέμβριο και του Σεπτεμβρίου από το Δεκέμβριο.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι με την ίδια εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών το ποσό του νέου αφορολόγητου, μεταβάλλεται προς τα πάνω ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση (αριθμό τέκνων), ως εξής:
-    Κατά δύο χιλιάδες (2.000) ? εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει.
-    Κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ? εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν.
-    Κατά δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια (12.500) ? ένα έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν.
Το ποσό των 12.500 ? προσαυξάνεται κατά 2.500 ? για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου.
5. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις αποδοχές μηνός Σεπτεμβρίου (οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνουν περικοπές), μπορούν να παραλαμβάνουν εκκαθαριστικά σημειώματα από το γραφείο μας (3ος όροφος ).