Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.    Των άρθρων 10,11,12,13,14,15,16,18,21,23,24,25,26,27 και 29 του κεφαλαίου Β? του Ν.3848/2010 (Φ.Ε.Κ 71/19-5-2010 τ. Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του Εκπαιδευτικού, καθιέ-ρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.
2.    Την αριθμ. 45143/Δ2/13-04-2011 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
3.    Την αριθμ. 52921/Δ2/6-5-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτο-βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΚΑΛΟΥΜΕ
τους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 09-05-2011 έως και την Τετάρτη 25-05-2011 για την πλήρωση θέσεων των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν στη Διεύθυνση ή στα Γραφεία Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά.

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία από εδώ